Specialūs pasiūlymai

Privatumo politika

I. SĄVOKOS

 1. UAB „Munava“ (toliau – Munava) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis www.carepoint.lt išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
  1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Munava internetiniame puslapyje pharma.carepoint.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
  2.1. įrašant internetiniame puslapyje pharma.carepoint.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

III. MUNAVA INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Munava naudojami internetinio puslapio www.carepoint.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba Munava tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  4.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  4.2. Jūsų naršymo istoriją;
  4.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  4.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  4.5. naršymo Munava internetiniame puslapyje trukmę;
  4.6. peržiūrėtas Munava internetinio puslapio sekcijas;
  4.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Munava internetiniame puslapyje.
 3. Slapukus Munava naudoja siekdamas:
  5.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  5.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  5.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  5.4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
  5.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Munava internetiniame puslapyje;
  5.6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
  5.6.1. https://www.facebook.com/carepoint247.
  5.7. sekti savo internetinio puslapio parodymus.
 4. Munava internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  6.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  6.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Munava informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
  6.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Munava internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Munava  internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
  6.4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie Munava  teikiamas paslaugas.
 5. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Munava  slapukų naudojimo laikotarpiai:
Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Analitiniai slapukai
_ga 2 metai
_gat Baigus naršymo sesiją
_gid Baigus naršymo sesiją
Būtinas fukcionalumo slapukas
PHPSESSID Baigus naršymo sesiją
E-parduotuvės fukcionalumo slapukai
woocommerce_cart_hash Baigus naršymo sesiją
woocommerce_items_in_cart Baigus naršymo sesiją
wp_woocommerce_session 2 dienos

8. Slapukai Munava  internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Munava internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Munava internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Munava  internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Munava internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Munava  negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, Munava  negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų Munava  socialinio tinklo paskyrose.

IV. PASKYRŲ TVARKYMAS

 1. Asmenims sukuriant asmenines paskyras internetiniame puslapyje pharma.carepoint.lt Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:
  9.1. vardą;
  9.2. pavardę;
  9.3. adresą;
  9.4. telefono numerį;
  9.5. šalį, miestą;
  9.6. gimimo datą;
  9.7. PVM mokėtojo numerį;
  9.8. elektroninio pašto adresą.
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant palengvinti asmenų apsipirkimą Bendrovės interneto puslapyje, suteikti galimybę asmenims įsigyti prekių ir paslaugų palankiomis sąlygomis, pritaikyti akcijas ir nuolaidas, išlaikymti esamus pirkėjus bei pritraukti naujų pirkėjų bei išlaikyti su jais ilgalaikius santykius, gerinti Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.
 3. Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. asmeniui užpildant paraišką dėl asmeninės paskyros sukūrimo ir duodant sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 4. Bendrovė, reikalaudama paraiškoje dėl asmeninės paskyros sukūrimo nurodyti gimimo datą, užtikrina, kad paskyros nesusikurtų jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų amžiaus asmenys, išskyrus jei yra pateikiamas tokių asmenų tėvų sutikimas.
 5. Asmens duomenys be asmenų sutikimo gali būti perduodami tik Bendrovei vykdant teisinę prievolę atskleisti atitinkamo asmens duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ „Registrų centras“, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais pirkėjų duomenys gali būti perduodami tik gavus asmenų rašytinį sutikimą.
 6. Bendrovė asmens duomenis susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali perduoti duomenų tvarkytojams.
 7. Asmens duomenis tvarko Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai. Prie konkrečių asmens duomenų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti.
 8. Asmens duomenys ištrinami asmeniui atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų įgijimo dienos.

V. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

17. Munava internetiniame puslapyje www.carepoint.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Munava turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

 1. Sutikdami su internetinio puslapio www.carepoint.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
  18.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  18.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  18.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  18.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Munava, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  18.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Munava Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje pharma.carepoint.lt.
 3. Manydami, kad Munava internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.