Specialūs pasiūlymai

„Šeimos“ lojalumo programos taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Šeimos lojalumo programos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami UAB „AG Medica vaistinė“ ir Šeimos lojalumo programos  dalyvio santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant Šeimos lojalumo kortelę bei suteikiant Šeimos lojalumo programos privalumus šios programos dalyviui.

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.2.1. CAREPOINT PHARMA – UAB „AG Medica vaistinė“, juridinio asmens kodas 303154476, buveinės adresas Julijanavos g. 1e, Kaunas. 8 609 63660, el. p. lojalumas@carepoint.lt.

1.2.2. Šeimos Kortelė – Klientui išduodama lojalumo kortelė - Šeimos Kortelė.

1.2.3. Kortelė – Šeimos Kortelė.

1.2.4. Klientas – Kortelės turėtojas, dalyvaujantis Šeimos Lojalumo programoje.

1.2.5. Anketa – CAREPOINT PHARMA nustatytos formos Kortelės išdavimo popierinė anketa.

1.2.6. Vaistinė – vaistinė CAREPOINT PHARMA vaistinė.

1.2.7. Lojalumo programa – Klientui skirta Šeimos Kortelės lojalumo programa, suteikianti teisę Klientui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas Vaistinėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.2.8. Asmeniniai pasiūlymai – Kasos kvituose, ir/arba telefonu, ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba kitais būdais Klientui pateikiami individualizuoti (pavyzdžiui, remiantis pirkimo istorija ar kitais požymiais) specialiai parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Lojalumo programos pasiūlymai, kuriais Klientas gali pasinaudoti su Kortele Vaistinėje.

1.2.9. Partneris – fizinis ar juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su CAREPOINT PHARMA ir teikiantis specialius pasiūlymus Lojalumo programos dalyviams.

1.3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.4. Kortelės turėtojui Vaistinėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.

  1. Lojalumo programos privalumai

2.1. CAREPOINT PHARMA suteikia Klientui šiuos Lojalumo programos privalumus:

2.1.1. Asmeninius pasiūlymus, tai yra CAREPOINT PHARMA specialiai Klientui parinkti, pritaikyti ir jam skirti konkrečios nuolaidos prekei, prekių grupei, pirkinių krepšeliui ar kitokių nuolaidų pasiūlymai, kuriais Klientas gali pasinaudoti su Kortele Vaistinėje ar Partnerių teikiamiems pasiūlymams.

2.1.2. Klientui, turinčiam Šeimos Kortelę, iki 20% nuolaida nereceptiniams vaistams, maisto papildams, apsaugos ir higienos prekėms, kosmetikai ir maisto produktams. Daugiau informacijos, sąlygos ir išimtys yra skelbiama interneto svetainėje www.carepoint.lt

2.1.3. Žaidimai ir akcijos. Klientai turi galimybę dalyvauti CAREPOINT PHARMA organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kuriose Klientai gali laimėti įvairius prizus ar gauti kitas naudas. Informacija apie konkrečias akcijas ar žaidimus yra skelbiama CAREPOINT PHARMA interneto svetainėje,  ir/ar prekybos vietoje, ir/ar kitais būdais ar priemonėmis.

2.1.4. Kiti Lojalumo programos privalumai, apie kuriuos Klientas gali būti informuojamas Vaistinėje, CAREPOINT PHARMA interneto svetainėje, pirkimo kvituose ir kituose informavimo kanaluose.

  1. Kortelės išdavimas

3.1. Kortelę Vaistinėje gali įsigyti fizinis asmuo nuo 16 metų, užpildęs Anketą ir pateikęs duomenis, kurie Anketoje nurodyti kaip privalomus pateikti (pažymėti žvaigždute „*“). Informacija apie Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta Taisyklių 7 dalyje „Privatumo politika“.

3.2. Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, ir/ar neįrašant Anketos pasirašymo datos, Kortelė neišduodama arba blokuojama be atskiro įspėjimo.

3.3. SVARBU: Užpildytos popierinės Anketos duomenys į Lojalumo programos duomenų bazę suvedami per 14 darbo dienų nuo Anketos įteikimo Vaistinės darbuotojui.

3.4. CAREPOINT PHARMA turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokesčio dydį, apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų paskelbus interneto svetainėje www.carepoint.lt.

3.5. Kortelė yra CAREPOINT PHARMA nuosavybė.

3.6. Klientui gali būti išduodama tik 1 (viena) Kortelė.

3.7. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. CAREPOINT PHARMA turi teisę paprašyti asmens dokumento, siekiant įsitikinti, kad Kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė.

3.8. Jei Klientas, jau turintis Kortelę, įsigyja/turi dar vieną Kortelę, CAREPOINT PHARMA turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Klientui išduotą Kortelę.

  1. Kortelės praradimas ir pakeitimas

4.1. Praradus Kortelę, Klientas turi apie tai pranešti CAREPOINT PHARMA, vienu iš pasirinktų būdu: telefonu 8 609 63660 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.) arba el.paštu lojalumas@carepoint.lt

4.2. CAREPOINT PHARMA, gavusi iš Kliento pranešimą apie Kortelės  praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę. Užblokuota Kortelė yra neaktyvi ir naudojantis tokia Kortele Klientui netaikoma Lojalumo programa.

4.3. Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Klientas gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Klientas nebegali toliau naudotis Kortele.

4.4. Klientui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama Klientui Vaistinėje užpildžius Anketą ir sumokėjus Kortelės išdavimo mokestį – 1 EUR, o anksčiau Klientui išduota Kortelė yra užblokuojama.

4.5. Pakeitus Kortelę, Kliento pirkimų istorija Vaistinėje į naujai įsigytą Kortelę nėra perkeliama ar kitaip neatvaizduojama.

4.6. Siekiant užtikrinti ilgesnį Kortelės veikimo laiką, Klientui rekomenduojama saugoti Kortelę nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ar elektromagnetinio poveikio.

  1. Dalyvavimo Lojalumo programos pabaiga

5.1. Kliento dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas ir Kortelė užblokuota Taisyklių 4.2. punkte nurodytu terminu tokiais atvejais:

5.1.1. Klientui pateikus prašymą nutraukti jo dalyvavimą Lojalumo programoje;

5.1.2. Jei Klientas nė karto nenaudojo Kortelės Vaistinėje ilgiau kaip 1 (vienerius) metus;

5.1.3. Klientui nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba CAREPOINT PHARMA kilus įtarimui, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.1.4. CAREPOINT PHARMA sprendimu nutraukus Lojalumo programą.

  1. Privatumo politika

6.1. Asmens duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant Kortelę ir užpildant Anketą Klientas pateikia Kortelei išduoti, Lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, gimimo datą. Klientas gali Anketoje nurodyti adresą, lytį, elektroninį paštą, kuris, įskaitant mobilaus telefono numerį, naudojamas bendravimo su Klientu tikslais ir yra būtinas, jeigu Klientas nori gauti informaciją apie jam galiojančius pasiūlymus. Naudojant Kortelę CAREPOINT PHARMA taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Kliento pirkinius (prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

6.2 Kliento nurodyti Anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Klientų poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Klientui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją – Asmeninius pasiūlymus, jeigu Klientas dėl to neprieštarauja. Klientų profiliai sudaromi įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas, pavyzdžiui, jeigu Klientas gyvena šalia konkrečios CAREPOINT PHARMA vaistinės ir neretai perka maisto papildus, jis gali būti įtrauktas į Klientų grupę, kuri bus informuojama apie akcijas maisto papildams toje CAREPOINT PHARMA vaistinėje. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti CAREPOINT PHARMA teisėtų interesų pritaikant CAREPOINT PHARMA paslaugas kiek įmanoma Klientų poreikiams bei efektyvinant CAREPOINT PHARMA verslą.
Anketoje nurodytas Kliento mobilaus telefono numeris ir/ar el. paštas taip pat naudojamas, siekiant CAREPOINT PHARMA atsiųsti Klientui naudingos informacijos apie CAREPOINT PHARMA prekes ir taikomas nuolaidas bei pasiteirauti nuomonės apie vykdomą Lojalumo programą, parduodamas prekes/teikiamas paslaugas, Vaistinės veiklą, pakviesti sudalyvauti CAREPOINT PHARMA tyrimuose ar apklausose. Naudinga informacija apie prekes, taikomas nuolaidas taip pat gali būti pateikta ir Vaistinėje, kasos kvituose ir/ar kitais būdais ir priemonėmis. Šių duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais teisinis pagrindas – CAREPOINT PHARMA teisėtas interesas pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti CAREPOINT PHARMA verslą.

6.3. Duomenų gavėjai. Kliento asmens duomenų valdytojas yra CAREPOINT PHARMA. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – tel. 8 698 58895, el.paštas dap@carepoint.lt.

6.4. Klientų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Klientų duomenis gali matyti tik tie CAREPOINT PHARMA darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

6.5. Klientų duomenis taip pat gali pasiekti CAREPOINT PHARMA partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti CAREPOINT PHARMA partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar Lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami CAREPOINT PHARMA partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Klientų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

6.6. Duomenų saugojimo terminas.

Duomenų kategorija

Duomenų tvarkymo terminas

Kortelės išdavimo anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, lytis, Šeimos lojalumo kortelės numeris

duomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 2 metus po Kortelės užblokavimo

Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Kliento dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)

duomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 2 metus po Kortelės užblokavimo

Kliento pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, lojalumo kortelės Šeimos kortelės numeris, vaistinės adresas

2 metai

Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija

2 metai

Apibendrinti (suminiai) Kliento pirkimo duomenys

2 metai

Klientui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)

3 mėnesiai po išsiuntimo

Klientų duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais

2 metai po paskutinės kliento reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos laiške paspaudimo ir pan.)

Klientų telefonų numeriai, naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti

2 metai po paskutinio pirkimo

Klientų pirkimų duomenys, naudojami profiliavimui

Ne senesni negu 1 metai

6.7. Klientų teisės. Klientas užpildydamas Anketą gali nurodyti, kad nesutinka su jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, parašydamas savo pasirinkimą Anketoje. Užpildant Anketą ir pasirašant, Klientas duoda sutikimą dėl jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslų. Klientas bet kada po Anketos pateikimo turi teisę išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su CAREPOINT PHARMA el.paštu lojalumas@carepoint.lt arba paštu UAB „AG Medica vaistinė“, Julijanavos g. 1e, Kaunas.

6.8. Klientas turi teisę bet kada susisiekęs su CAREPOINT PHARMA el.paštu lojalumas@carepoint.lt arba paštu UAB „AG Medica vaistinė“, Julijanavos g. 1e, Kaunas arba su CAREPOINT PHARMA duomenų apsaugos pareigūnu el.paštu dap@carepoint.lt, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis, reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

6.9. Manydamas, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, Klientas gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el.paštas ada@ada.lt.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.carepoint.lt.

7.2. CAREPOINT PHARMA turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelės turėtojui. Apie šiame punkte nurodytus CAREPOINT PHARMA sprendimus Klientai informuojami interneto svetainėje www.carepoint.lt ir/ar Vaistinėje, ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.

7.3. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama interneto svetainėje www.carepoint.lt, telefonu 8 609 63660 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.).

Paskutinį kartą taisyklės atnaujintos 2021.06.07